ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, VERHUUR-, EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

Podiumbouw Drechtsteden b.v.
Gevestigd en kantoorhoudend te Dordrecht

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht onder nummer 52327469

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Podiumbouw Drechtsteden b.v. daaronder begrepen, “Podiumonderdelen.nl”, “Knoop Verhuur”, “Stagemobil” en “Stageplate®”.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die als koper of huurder optreedt of die de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, levering van zaken of diensten heeft verstrekt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, leveranties, diensten en overeenkomsten en daarmee verband houdende zaken, materialen en bescheiden, en alle gevoerde onderhandelingen tenzij anders overeengekomen.
2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer en geldt dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende afzonderlijke transactie.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
4. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Bevoegdheid

1. De opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de opdrachtnemer alsmede persoonlijk borg te staan voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
2. Tenzij de opdrachtnemer kennis heeft kunnen nemen van een daartoe schriftelijk tot de opdrachtnemer gerichte mededeling, kan geen beroep worden gedaan op wijzigingen in de beschikkingsbevoegdheid van de opdrachtgever of van degenen die de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer vertegenwoordigen, noch op
wijzigingen, herroeping of een op andere wijze vervallen bevoegdheden, openbare orde al heeft publicatie daarvan plaatsgevonden.

Artikel 4 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen alsmede andere specificaties voortkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en dergelijke en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk tenzij deze schade opleveren voor het bedrijf van de opdrachtgever en dit aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer is te wijten.
3. offerte hebben een geldigheid van maximaal 3 maanden, mits schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen

1. De overeengekomen vergoedingen zijn steeds exclusief B.T.W.
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst door omstandigheden van onze wil onafhankelijk de overeengekomen vergoeding een wijziging ondergaat, is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
3. Indien de omstandigheden, genoemd in het vorige lid van dit artikel, zich voordoen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Tot stand komen overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk uitvoering geeft aan de opdracht.
2. Indien geen voorafgaande schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft plaatsgevonden, kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.
3. Agenten, vertegenwoordigers of tussenpersonen hebben geen afsluitbevoegdheid.
4. Verleende (schriftelijke) opties hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 week na afgifte datum, geven opdrachtgever geen rechten op aangaan overeenkomst.

Artikel 7 Wijziging

1. Door opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die hogere kosten veroorzaken, worden door de opdrachtnemer extra in rekening gebracht.
2. Wijzigingen in de opdracht moeten tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. Indien wijzigingen mondeling worden opgegeven is het risico voor de tenuitvoerlegging voor de opdrachtgever.

Artikel 8 Annulering

1. Annuleringen moeten schriftelijk aan opdrachtnemer doorgegeven worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij annulering, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever gehouden de aan de opdrachtnemer alle redelijkerwijs gemaakte onkosten en gederfde winst te vergoeden.
3. Bij annulering hanteren wij onderstaande vergoedingsregeling binnen;
– 28 dagen voor de aanvang van huur der zaken 50% van de overeengekomen huurprijs;
– 21 dagen voor de aanvang van huur der zaken 60% van de overeengekomen huurprijs;
– 15 dagen voor de aanvang van huur der zaken 75% van de overeengekomen huurprijs;
– 7 dagen of later voor aanvang van huur der zaken 90% van de overeengekomen huurprijs.

Artikel 9 Overmacht

1. Indien opdrachtnemer door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij te vorderen dat overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. De opdrachtgever is echter gehouden de reeds door de opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 10 Koopovereenkomsten

1. De opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De opdrachtgever dient afgeleverde zaken bij aflevering te controleren op eventuele gebreken en deze aan te (laten) tekenen op de vrachtbrief.
3. De opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de geleverde dan wel te leveren zaken binnen bekwame tijd (max. 8 dagen) na de levering schriftelijk bij de opdrachtnemer in te dienen.
4. De opdrachtnemer is gehouden ingeval van gegronde en tijdige klachten de zaken kosteloos te vervangen, te (laten) herstellen dan wel aan te vullen.
5. Vervanging vindt evenwel niet plaats, zolang de opdrachtgever de betreffende zaken niet heeft geretourneerd.
6. Onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling, blijven alle afgeleverde zaken eigendom van opdrachtnemer totdat zij volledig zijn betaald.
7. De opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde zaken in pand te geven of als zekerheid tegen derden als pand te dienen.
8. Iedere zending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kiest de goedkoopste wijze van transport, tenzij de opdrachtgever bepaalde verzendingsvoorschriften heeft gegeven.
9. Retourzendingen worden niet aanvaard tenzij de opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Zij dienen als dan in ieder geval franco te geschieden.

Artikel 11 Huurovereenkomsten

1. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op artikel 12 en 13 van deze voorwaarden.
2. De opdrachtgever dient zelf de gehuurde goederen op te halen en na beëindiging van de huurovereenkomst terstond terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De opdrachtgever is gehouden gehuurde zaken direct na ontvangst op eventuele gebreken te controleren. Indien gebreken geconstateerd worden, dient hij de opdrachtnemer daarvan direct op de hoogte te stellen en deze aan te (laten) tekenen op de vrachtbrief.
4. De opdrachtgever mag reparatiewerkzaamheden niet zelf (laten) verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
5. De opdrachtgever draagt vanaf het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld het risico van diefstal, verduistering, tenietgaan en beschadiging van het gehuurde.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gehuurde zaken aan het einde van de huurperiode weer ter beschikking staan van de opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is, is de opdrachtnemer gerechtigd extra huur en eventuele kosten, zoals transportkosten, gederfde winst en geleden verlies in rekening te brengen.
7. Het gehuurde dient aan het einde van de huurperiode schoon en onbeschadigd aan de opdrachtnemer te worden opgeleverd, bij gebreke waarvan aan de opdrachtgever schoonmaak-, c.q. reparatiekosten in rekening worden gebracht evenals gebleken huurderving door de opdrachtnemer.
8. Indien de gehuurde zaken door de opdrachtgever niet meer aan opdrachtnemer ter beschikking (kunnen) worden gesteld, zal opdrachtgever de vervangingswaarde van de zaken dienen te vergoeden evenals gebleken huurderving door opdrachtnemer.
9. De opdrachtgever is verplicht voor eventuele vergunningen ten aanzien van het gehuurde of het gebruik van het gehuurde zorg te dragen. Het niet ontvangen van eventueel vereiste vergunningen ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst. De opdrachtnemer aanvaardt in dit geval geen beroep op overmacht of aansprakelijkheid.
10 De opdrachtgever zal de gehuurde podia niet zwaarder belasten dan 750 kg/m². tenzij in de huurovereenkomst een hogere of lagere vloerbelasting is vermeld.
11 Energiekosten, verbandhoudende met het gebruik van het gehuurde door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
12 Het is de opdrachtgever verboden om zonder voorafgaan de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer gehuurde zaken aan derden te verhuren, te verkopen, te verpanden te bezwaren of anderszins te vervreemden of op andere wijze ter beschikking te stellen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van haar zelf of van haar ondergeschikten.
2. Indien opdrachtnemer op welke grond dan ook aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 13 Betaling

1. Indien de opdrachtnemer zulks verlangt, is de opdrachtgever verplicht de vergoeding gedeeltelijk vooruit te betalen, doch niet meer dan de helft van de totale vergoeding, dan wel naar het oordeel van de opdrachtnemer voldoende zekerheid te stellen. Mochten fabrikanten andere betalingszekerheden stellen dan zal opdrachtnemer deze schriftelijk vastleggen op de offerte.
2. Reclames naar aanleiding van facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens van de administratie van de opdrachtnemer beslissend.
3. Ingeval van niet stipte betaling zal de opdrachtgever, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingtermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een vertragingsrente verschuldigd zijn aan opdrachtnemer. Deze vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1 % per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele vergoeding.
4. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte te vorderen zonder enige nadere aanmaning tot betaling, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 100,00 Euro.
6. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt, is laatst genoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijk en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
7. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt. Voorts in het geval de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

Artikel 14 Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst is, met uitzondering van die waarvan de Kantonrechter kennisneemt, de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht de bevoegde rechter.